Regulamin Kart Podarunkowych Royal Collection

§ 1.

 

 1. Karta Podarunkowa Royal Collection (dalej: „Karta”) jest elektronicznym bonem towarowym wydawanym przez spółkę pod firmą Fashion Connection Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000338212, NIP: 5272611128, REGON: 142031068, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (dalej: „Wydawca”).
 2. Karta uprawnia każdorazowego jej posiadacza do uzyskania od Wydawcy świadczenia lub świadczeń w postaci towarów handlowych znajdujących się w ofercie Wydawcy (dalej: „Towary”) jednakże wyłącznie w sklepach stacjonarnych (tzn. z wyłączeniem sklepu internetowego) i wyłącznie do wartości nieprzekraczającej aktualnej wartości Karty.
 3. Wartość początkowa Karty jest określana w złotych przy nabyciu Karty od Wydawcy i odpowiada kwocie zapłaconej Wydawcy przez nabywcę Karty z tytułu nabycia Karty. Minimalna wartość początkowa Karty wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych) a maksymalna wartość początkowa Karty – 5 000 zł (pięć tysięcy złotych). Nabywca Karty jest zobowiązany do zapłaty Wydawcy kwoty równej wartości nabywanej Karty, z tytułu jej nabycia, najpóźniej w chwili otrzymania Karty od Wydawcy.
 4. Aktualną wartością Karty jest wartość początkowa Karty pomniejszona o wartość uzyskanych przez posiadacza Karty świadczeń, o których mowa w ust. 2 – ustalona na chwilę poprzedzającą realizację świadczenia/świadczeń, o których mowa w ust. 2.
 5. Doładowanie Karty (zwiększenie jej wartości) jest niemożliwe.
 6. Nabycie Karty oraz wartość początkowa Karty zostają każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę wydrukiem niefiskalnym.
 7. W momencie wydania Karty jej nabywcy przez Wydawcę Karta jest aktywna, co oznacza, że nabywca i każdy następny posiadacz Karty może realizować prawo, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 8. Karta ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty jej aktywacji, która następuje w chwili jej nabycia od Wydawcy. Prawo, o którym mowa w ust. 2, może być realizowane przez posiadacza Karty wyłącznie w okresie ważności Karty a po upływie tego terminu ważności wygasa. Nabywca ani aktualny posiadacz karty nie będą mieli roszczeń do Wydawcy o zwrot wartości świadczeń, o których mowa w ust. 2, niezrealizowanych do momentu upływu terminu ważności Karty ani jakichkolwiek innych roszczeń wynikających z faktu upłynięcia terminu ważności Karty.
 9. Karty wydawane są w placówkach handlowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Zmiana wykazu placówek handlowych może być dokonywana jednostronną decyzją Wydawcy poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek na stronie internetowej www.royalcollection.pl .

 

§ 2.

 

 1. Realizacja prawa, o którym mowa w § 1 ust. 2, może nastąpić w placówkach handlowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Realizując prawo, o którym mowa w § 1 ust. 2, posiadacz karty może żądać świadczenia/świadczeń w postaci tylko tych Towarów, które są aktualnie dostępne w placówce handlowej, w której prawo to realizuje.
 3. Posiadacz karty może wielokrotnie realizować prawo do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 w okresie ważności Karty.
 4. W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2, aktualna wartość Karty była wyższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości (po spełnieniu świadczenia/świadczeń) stanowi nową aktualną wartość Karty, zaś posiadaczowi Karty nie służy prawo do otrzymania tej różnicy w gotówce.
 5. W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2, aktualna wartość Karty była niższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości powinna zostać przez posiadacza Karty dopłacona gotówką lub akceptowaną w danej placówce kartą płatniczą lub kredytową, pod rygorem odmowy spełnienia świadczenia/świadczeń przez Wydawcę.
 6. Wartość świadczenia/świadczeń wyznacza każdorazowo cena detaliczna Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń obowiązująca w placówce handlowej, w której prawo do świadczenia/świadczeń ma być zrealizowane, w chwili realizacji tego prawa.
 7. Warunkiem realizacji prawa do świadczenia/świadczeń, o którym mowa w § 1 ust. 2, jest okazanie personelowi placówki handlowej, w której realizacja ta ma być dokonana Karty w stanie nieuszkodzonym, umożliwiającym odczyt danych z Karty, posiadającej wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2, w przypadkach gdy jest to niemożliwe w związku z niemożnością weryfikacji aktualnej wartości Karty, w szczególności na skutek awarii systemów komputerowych, łączności itp.
 9. Po realizacji świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 posiadacz Karty otrzymuje paragon fiskalny (lub fakturę) opisujący sprzedaż Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń oraz wydruk - potwierdzenie transakcji kartą z aktualną wartością Karty.
 10. Aktualną wartość Karty można sprawdzić w każdej placówce handlowej, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

§ 3.

 

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu Karty.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty) jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.
 3. Karta nie podlega zwrotowi. Nabywca ani posiadacz Karty nie może dochodzić od Wydawcy wymiany Karty na gotówkę, ani wydania aktualnej wartości Karty w całości lub w części w gotówce.
 4. Ewentualne zwroty Towarów będących przedmiotem świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2, dopuszczone przez Wydawcę, będą następowały za zwrotem uszczuplonej realizacją danego świadczenia/świadczeń wartości Karty – do wartości zwracanego Towaru (w tej części posiadaczowi karty nie przysługuje zwrot ceny Towaru w innej formie). Zasady zwrotów Towarów są przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy.
 5. Postanowienia ust. 4 powyżej nie stosuje się do zwrotu Towarów w wykonaniu uprawnień wynikających z wad Towarów lub ich niezgodności z umową sprzedaży.

 

§ 4.

 

 1. Nabywca Karty wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.royalcollection.pl oraz w placówkach handlowych ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wydawca ma obowiązek przekazania nabywcy/posiadaczowi Karty treści niniejszego Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

 

 

Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 r.

 

Zarząd Fashion Connection Sp. z o.o.

Juliusz Wągrodzki – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

1. Lista placówek Royal Collection realizujących obsługę kart podarunkowych - POBIERZ