Koszyk jest pusty

#RoyalTrends


Regulamin konkursu #RoyalTrends

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „#RoyalTrends”, organizowanego w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Konkurs”), jest Fashion Connection Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS: 0000338212, NIP: 5272611128, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród dla zwycięzców Konkursu, wskazanych w § 5 ust. 1 Regulaminu, jest Organizator.
 3. Regulamin jest wiążący dla:
 1. Organizatora;
 2. osób biorących udział w Konkursie, spełniających warunki określone w Regulaminie, w tym
  w § 2-3 Regulaminu (dalej: Uczestnicy, a każdy z osobna: Uczestnik).
 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach profilu Royal Collection na portalu społecznościowym Instagram pod adresem @royalcollection.pl.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie - na zasadach określonych w Regulaminie - 4 (słownie: czterech) zwycięzców Konkursu, którzy skomponują, sfotografują i udostępnią na swoim profilu w serwisie Instagram najlepszą stylizację stworzoną z ubrań dostępnych w sklepach Royal Collection zgodnie z warunkami określonymi poniżej; każdy z ww. 4 zwycięzców otrzyma nagrodę, przy czym zwycięzca główny otrzyma NAGRODĘ I KATEGORII, o której mowa w § 5 us.1 pkt.1) Regulaminu, a każdy z pozostałych 3 zwycięzców NAGRODĘ II KATEGORII, o której mowa w § 5 ust.1 pkt.2) Regulaminu.
 3. Konkurs jest przeprowadzany w okresie od 6.12.2019 r. do 6.01.2020 r.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Instagram ani jego właścicielem czy administratorem.
 5. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Ireland Limited, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z ustanowionymi przez ten serwis Wytycznymi dotyczącymi wykorzystania marki.
 6. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem, powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram.

§ 2 [Uczestnicy Konkursu]

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie:
 1. w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18. rok życia;
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. zamieszkują na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 4. zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 2 poniżej.
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy, zlecenia lub w stosunku o podobnym charakterze oraz osoby będące członkami organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 2. Przystąpić do Konkursu można w okresie jego trwania.

§ 3 [Zasady uczestnictwa]

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
 1. spełnianie warunków, o których mowa w § 2 Regulaminu;
 2. posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie społecznościowym Instagram;
 3. zapoznanie się z treścią Regulaminu, dostępnego na stronie www.royalcollection.pl w okresie trwania Konkursu i zaakceptowanie jego postanowień w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu;
 4. samodzielne skomponowanie stylizacji z ubrań dostępnych w sklepach Royal Collection i wykonanie zdjęcia tej stylizacji (dalej: Praca konkursowa); na zdjęciu powinna być utrwalona osoba Uczestnika Konkursu w stylizacji – i żadna inna osoba (zamiast Uczestnika Konkursu czy dodatkowo);
 5. udostępnienie na własnym profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Instagram Pracy konkursowej oznaczonej hashtagiem: #royaltrends a także odesłaniem do konta @royalcollection.pl (koniecznie!) oraz – opcjonalnie – do kont marek, które wykorzystane zostały w stylizacji stanowiącej Pracę konkursową. Dopuszczalny lecz nie wymagany jest autorski opis stylizacji.
 1. Udostępnienie przez Uczestnika Konkursu na jego własnym profilu Instagram stylizacji oznaczonej hashtagiem: #royaltrends jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Praca konkursowa opublikowana bez hashtagu #royaltrends, o którym mowa w ust. 1 pkt.5 niniejszego paragrafu, lub odesłania do konta @royalcollection.pl zostanie uznana przez Organizatora za niespełniającą wymogów Regulaminu i jako taka nie będzie uwzględniona w Konkursie.
 3. Prace konkursowe nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw autorskich oraz prawa do wizerunku, dobrych obyczajów, dobrego imienia Organizatora i renomy marki Royal Collection ani marek ubrań wykorzystanych do stworzenia stylizacji. Nazwa profilu nie może być wulgarna ani w inny sposób naruszająca dobre obyczaje. Również ewentualna treść słowna udostępnienia nie może zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i znaki produktów dostępnych w sklepach Royal Collection.
 4. Stosownie do postanowień § 6 Regulaminu każdy zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przenieść na Organizatora prawa do Pracy konkursowej oraz udzielić zezwolenia na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na Pracy konkursowej.
 5. Organizator zastrzega, że zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość, w trakcie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z warunkami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

§ 4 [Zasady i przebieg Konkursu]

 1. Zadaniem konkursowym jest samodzielne stworzenie przez Uczestnika Konkursu na bazie artykułów odzieżowych i akcesoriów dostępnych w sklepach Royal Collection (tj. minimum jednego takiego artykułu / akcesorium) ciekawej i atrakcyjnej stylizacji i sfotografowanie siebie w tej stylizacji, a następnie udostępnienie na własnym profilu w serwisie Instagram tejże Pracy konkursowej oznaczonej hashtagiem: #royaltrends a także odesłaniem do konta @royalcollection.pl oraz – opcjonalnie – do kont marek, które wykorzystane zostały w stylizacji stanowiącej Pracę konkursową. Dopuszczalny lecz nie wymagany jest autorski opis stylizacji.
 2. Praca konkursowa (tj. zarówno stylizacja jak i zdjęcie stylizacji) jak również ewentualny opis stylizacji powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika zadania konkursowego, będącą efektem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie może powielać cudzych utworów, stanowić ich kopii ani opracowania. Udostepniając Pracę konkursową oznaczoną jak w ust.1 powyżej Uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym autorem tej Pracy konkursowej i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do Pracy konkursowej.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
 4. Komisja Konkursowa w terminie do dnia 15.01.2020 r. dokona oceny zgłoszonych Prac konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność́, kreatywność i atrakcyjność, kierując się przy tym subiektywną opinią. W ten sposób Komisja Konkursowa wyłoni 4 (czterech) zwycięzców, i każdemu z nich przyzna nagrodę, przy czym zwycięzca główny otrzyma NAGRODĘ I KATEGORII, o której mowa w § 5 us.1 pkt.1) Regulaminu, a każdy z pozostałych 3 zwycięzców NAGRODĘ II KATEGORII, o której mowa w § 5 us.1 pkt.2) Regulaminu.
 5. Wyniki Konkursu, wskazujące zwycięzców Konkursu oraz ich Prace konkursowe, zostaną opublikowane na profilu Royal Collection na portalu Instagram w dniu 16.01.2020 r.

§ 5 [Nagrody i zwycięzcy]

 1. Nagrodami w Konkursie są (dalej: „Nagrody”):
 1. nagroda I kategorii: voucher na zakupy w sklepie internetowym Royal Collection o wartości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych);
 2. nagroda II kategorii: voucher na zakupy w sklepie internetowym Royal Collection o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 55,50 zł (słownie: 55 złotych i 50/100).
 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez profil Royal Collection na portalu Instagram.
 2. Organizator skontaktuje się również ze zwycięzcami poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram prosząc o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. numer NIP, dane właściwego Urzędu Skarbowego. Przesłanie wyżej wymienionych danych jest konieczne do otrzymania nagrody.
 3. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani odpowiedzieć na ww. wiadomość Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jej wysłania oraz do poprawnego wypełnienia i doręczenia Organizatorowi wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu.
 4. Uczestnik Konkursu akceptuje fakt, że:
 1. kwota 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych), stanowiąca równowartość dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu - pomniejszy wartość nagrodY I kategoriI i zostanie zapłacona przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego tytułem zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zwycięzcy Konkursu uprawnionego do nagrodY I kategoriI, do czego Organizator jest zobowiązany jako płatnik tego podatku;
 2. kwota 55,50 zł (słownie: 55 złotych i 50/100), stanowiąca równowartość dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu - pomniejszy wartość nagrodY II kategoriI i zostanie zapłacona przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego tytułem zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zwycięzcy Konkursu uprawnionego do nagrodY II kategoriI, do czego Organizator jest zobowiązany jako płatnik tego podatku.
 1. Nagroda nie podlega zamianie na inne rzeczy, usługi ani też równowartości pieniężne.
 2. Nagrody dostarczone zostaną zwycięzca w drodze wiadomości w serwisie Instagram lub wiadomości e-mail (według wyboru Organizatora).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody zwycięzcy Konkursu z przyczyn niezawinionych przez Organizatora.

§ 6 [Prawa autorskie i prawo do wizerunku]

 1. Każdy z Uczestników przez akceptację postanowień Regulaminu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą, wyłączne i nieobciążone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do przesłanej przez niego Pracy konkursowej w całości oraz do jej poszczególnych elementów posiadających cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym również do autorskiego opisu stylizacji, o ile taki zamieszczono i o ile posiada on cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej łącznie: „Utwór” lub „Utwory”).
 2. Z chwilą opublikowania wyników Konkursu wskazujących danego Uczestnika Konkursu jako zwycięzcę Konkursu uprawnionego do nagrodY I kategoriI lub nagrodY II kategoriI, osoba ta przenosi na Organizatora autorskie majątkowe prawa do Utworu w zakresie następujących pól eksploatacji:
    1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie każdą znaną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
    2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie oraz najem egzemplarzy;
    3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) niniejszego  - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w mediach, w sieci Internet - Facebook, Instagram, itp.; w Salonach Sprzedaży i w innych miejscach).

Organizator może opracowywać Utwór oraz dokonywać w nich wszelkich zmian, jakie uzna za stosowne. Wraz z prawami autorskimi majątkowymi do Utworu, Organizator uzyskuje również prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw autorskich zależnych (praw autorskich majątkowych do opracowań Utworów) w zakresie i na polach eksploatacji opisanych w pkt 1-3 niniejszego ustępu. Organizator jest uprawniony do nieoznaczania Utworu imieniem i nazwiskiem zwycięzcy Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 5 Regulaminu (dotyczącego publikacji wyników Konkursu wraz z Pracami konkursowymi zwycięzców).

 1. Z chwilą opublikowania wyników Konkursu wskazujących danego Uczestnika Konkursu jako zwycięzcę Konkursu uprawnionego do nagrodY I kategoriI lub nagrodY II kategoriI, osoba ta udziela Organizatorowi nieodwołalnego i nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Pracy konkursowej poprzez jego opublikowanie na stronie sklepu internetowego Royal Collection, a także w portalach społecznościowych Instagram i Facebook (dalej: Zezwolenie). W ramach Zezwolenia Organizator jest uprawniony do rozpowszechniania w wyżej określony sposób wizerunku Uczestnika Konkursu utrwalonego w Pracy konkursowej, przy czym Organizator jest uprawniony ale nie zobowiązany do oznaczania tego wizerunku imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu.
 2. Każdy z Uczestników Konkursu przez akceptację postanowień Regulaminu wyrażoną zgodnie z § 3 ust.2 powyżej przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że poza Nagrodami należnymi zwycięzcom Konkursu, Uczestnikom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu stworzenia Utworów.
 3. Każdy z Uczestników Konkursu przez akceptację postanowień Regulaminu wyrażoną zgodnie z § 3 ust.2 powyżej przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że poza Nagrodami należnymi zwycięzcom Konkursu, zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw do Utworów na Organizatora oraz udzielenia zezwoleń stosownie do postanowień ust. 1-2 niniejszego paragrafu, ani z tytułu korzystania z Utworów przez Organizatora lub osoby trzecie.
 4. Każdy z Uczestników Konkursu przez akceptację postanowień Regulaminu wyrażoną zgodnie z § 3 ust.2 powyżej przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że poza Nagrodami należnymi zwycięzcom Konkursu, zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu udzielenia Zezwolenia.

§ 7 [Przetwarzanie danych osobowych]

 1. Dane osobowe Uczestników, przekazane Organizatorowi stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) oraz przepisów krajowych w tym zakresie. W przypadku wszystkich Uczestników będzie to wizerunek oraz nazwa profilu w serwisie Instagram, a w przypadku zwycięzców dodatkowo dane, o których mowa w § 5 ust.3 powyżej. Z kolei w przypadku osób składających reklamację będą to dane wymienione w § 8 ust.3 poniżej.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych na potrzeby Konkursu, jest Organizator.
 3. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym Uczestnicy mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji praw Uczestników w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: dane.osobowe@royalcollection.pl.
 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności weryfikacji spełniania przez Uczestników warunków określonych w Regulaminie, wydania Nagrody zwycięzcom Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności wywiązania się ze złożonego przyrzeczenia publicznego.
 5. Dane osobowe Uczestników Organizator może powierzyć jedynie podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, a w szczególności:
 • zewnętrznym specjalistom od marketingu zatrudnionym przy obsłudze profili Organizatora w mediach społecznościowych,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Państwa dane osobowe, usługę hostingu i tym podobne,
 • doradcom prawnym i podatkowym Organizatora, z którymi Organizator może się konsultować przy przeprowadzaniu Konkursu.

 

 1. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe Uczestników Organizator przechowuje przez okres potrzebny do przeprowadzenia Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 3. Uczestnikom przysługują następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 3. prawo do usunięcia danych

(jeżeli zdaniem Uczestnika nie ma podstaw do tego, aby Organizator przetwarzał jego dane, Uczestnik może zażądać, abyśmy Organizator je usunął).

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

(Uczestnik może zażądać, aby Organizator ograniczył przetwarzanie danych osobowych Uczestnika wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, jeżeli zdaniem Uczestnika Organizator posiada nieprawidłowe dane Uczestnika lub przetwarza je bezpodstawnie a Uczestnik nie chce, żeby Organizator je usunął, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu względem przetwarzania danych).

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

(aby skutecznie skorzystać z tego prawa Uczestnik powinien wskazać Organizatorowi swoją szczególną sytuację, która w ocenie Uczestnika uzasadnia zaprzestanie przez Organizatora przetwarzania objętego sprzeciwem. Organizator przestanie wówczas przetwarzać dane Uczestnika, chyba że Organizator wykaże, że podstawy przetwarzania przez Organizatora danych Uczestnika są nadrzędne wobec praw Uczestnika, lub też, że dane Uczestnika są niezbędne Organizatorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(jeżeli Uczestnik uważa, że Organizator przetwarza dane Uczestnika niezgodnie z prawem, Uczestnik może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w Konkursie.

§ 8 [Reklamacje]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy, powinni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora.
 4. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.

§ 9 [Odpowiedzialność]

 1. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zwycięzcom Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie profilu Royal Collection na portalu Instagram z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora lub pozostających poza kontrolą Organizatora.
 3. W trakcie trwania Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie Uczestników profilu Royal Collection na portalu Instagram, które są wynikiem działań lub zaniechań nieleżących po stronie Organizatora, w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań portalu Instagram, braku dostępu Uczestnika do Internetu, itp.

§ 10 [Postanowienia końcowe]

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Warszawa, 6 grudnia 2019 r.

 

Zarząd Fashion Connection sp. z o.o.