Regulamin sklepu internetowego Royal Collection od 06.02.2021 r.

I. UWAGI WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zakres i zasady zawierania umowy sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: https://royalcollection.pl, prowadzonego przez spółkę pod firmą Fashion Connection sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000338212, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP: 5272611128 (zwaną dalej Spółką). Dane kontaktowe do szybkiego kontaktu ze Spółką: tel. kom. +48 695900001, adres poczty elektronicznej: bok@royalcollection.pl. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji (w rozumieniu postanowienia sekcji II pkt. 6 poniżej) zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8, ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 123) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12, ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.287) - dalej: ustawa o prawach konsumenta. Prosimy przed złożeniem zamówienia o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest akceptacja postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Strona - witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://royalcollection.pl.
 2. Sklep Internetowy - prowadzony przez Spółkę na Stronie Internetowej https://royalcollection.pl serwis sprzedaży online, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów.
 3. Towary - wyroby odzieżowe, obuwie, torby i inne wyroby galanteryjne dostarczane przez Spółkę i oferowane Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Towary sprzedawane są przez Spółkę w imieniu własnym albo na podstawie umów agencyjnych.
 4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji w Sklepie Internetowym.
 5. Zamówienie - oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Transakcja - umowa sprzedaży, której przedmiotem jest zakup przez Klienta Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez drugą stronę Transakcji (tj. sprzedawcę), którym jest:
 • w przypadku Towarów sprzedawanych przez Spółkę w imieniu własnym - Spółka;
 • w przypadku Towarów sprzedawanych przez Spółkę na podstawie umów agencyjnych - podmiot zlecający Spółce sprzedaż Towarów na mocy zawartej ze Spółką umowy agencyjnej (dalej: Zleceniodawca), przy czym Spółka jest upoważniona do potwierdzania Zamówień w imieniu Zleceniodawcy. Jeżeli przy danym Towarze nie podano inaczej sprzedawcą jest Spółka.
 1. Koszyk - element Sklepu Internetowego z listą Towarów wybranych przez Klienta celem dokonania zakupu. Towary znajdujące się w Koszyku można z niego usuwać oraz dodawać nowe, w każdym momencie przed zakończeniem składania Zamówienia.
 2. Płatność - świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.
 3. Dotpay - Dotpay spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000700791, NIP: 6342661860, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.000.000,00 zł, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP14/2013 jako krajowa instytucja płatnicza.

III. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla potrzeb prawidłowego korzystania ze Strony oraz ze Sklepu Internetowego Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do sieci Internet (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego, dla urządzeń przenośnych - aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 800x600 pikseli. Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony i Sklepu Internetowego na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej sekcji.
 2. Klient korzystający ze Strony i zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres poczty elektronicznej.
 3. W celu dostosowania treści Strony do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta, Spółka korzysta z tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez Sklep Internetowy na komputerze Klienta, które można odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu w Sklepie Internetowym i na Stronie oraz umożliwiają sprawne świadczenie obsługi Zamówień. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące sposobu wyłączenia plików cookies powinny być szczegółowo opisane w zakładce "Pomoc" lub pokrewnej znajdującej się w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies znajduje się w Polityce Royal Collection dotyczącej wykorzystania plików Cookies dostępnej pod adresem: https://royalcollection.pl/polityka-cookies.
 4. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych znajduje się w Polityce bezpieczeństwa Royal Collection.
 5. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci Internet.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 1. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji zgodnych z prawdą. Zakazane jest przekazywanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
 • treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami;
 • treści zawierających informacje nieprawdziwe;
 • treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam);
 • treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Spółka może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta założone na Stronie, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Spółka może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta.

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 1. Klient może dokonać Transakcji poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem mechanizmów dostępnych na Stronie, to jest z wykorzystaniem formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Spółka prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 4. Sklep Internetowy umożliwia składanie zamówień drogą elektroniczną przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. O wszelkich ewentualnych zaplanowanych przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Spółka powiadomi Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez informację zamieszczoną na Stronie.
 5. Do zawarcia Transakcji potrzebne jest oświadczenie Spółki o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Warunkiem złożenia takiego oświadczenia jest dokonanie przez Klienta Płatności w formie, o której mowa w sekcji VII ust. 1 lit. a) - b) i terminie, o którym mowa w sekcji VII ust. 2. Spółka może odmówić przyjęcia Zamówienia do realizacji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 poniżej (tzn. niemożności spełnienia świadczenia) lub przyjąć je do realizacji jedynie w części możliwej do zrealizowania - wówczas Płatność lub odpowiednia część Płatności jest zwracana Klientowi, chyba że Klient złoży nowe Zamówienie wraz z dyspozycją przeksięgowania Płatności na to nowe Zamówienie.
 6. Towary oferowane przez Spółkę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Spółka dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Spółkę we wszelkich formach sprzedaży. Tabele rozmiarów są szacunkowe, rzeczywiste wymiary Towarów mogą w niewielkim stopniu odbiegać od wymiarów podanych w tabeli.
 7. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta  w Sklepie Internetowym. W celu realizacji Zamówienia koniecznym jest jednakże podanie przez Klienta danych umożliwiających kontakt z Klientem oraz wysyłkę zamówionego Towaru, a także danych umożliwiających właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji.
 8. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (w tym model lub rozmiar) zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 9. W przypadku sprzedaży Towarów objętych promocją lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpłynięcia do Sklepu Internetowego, a Zamówienia realizowane są aż do wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą. Do Zamówień, które wpłynęły w późniejszej kolejności i ich realizacja jest niemożliwa ze względu na wyczerpanie się zapasów ww. Towaru, odpowiednie zastosowanie znajduje postanowienie ust. 10 poniżej.
 10. W sytuacji w której Spółka nie może zrealizować Zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Spółka może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta wiadomością poczty elektronicznej o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru na koszt Spółki. W przypadku niemożności zaproponowania świadczenia zastępczego Spółka uprawniona jest odstąpić od Transakcji w niemożliwej do zrealizowania części.
 11. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie 7 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (tj. zaksięgowania przelewu pełnej ceny Towaru oraz – w sytuacjach o których mowa w sekcji VI ust.3 zdanie 2 – należności za dostawę). Każde Zamówienie zawierające więcej niż jedną sztukę Towaru realizowane będzie w transzach, przy czym każda z transz może zostać wysłana na adres Klienta z innego adresu (w zależności od salonu Royal Collection realizującego daną transzę).
 12. W przypadku Towarów oznaczonych jako "produkt niedostępny" oraz Towarów sprowadzanych na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania i ustaleniu przez Spółkę dostępności Towarów, których zapytanie to dotyczy. Gdy tylko Towar objęty zapytaniem Klienta będzie dostępny w ofercie Spółki, Spółka poinformuje o tym Klienta i umożliwi Klientowi złożenie Zamówienia na dany Towar. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 3 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może według własnego wyboru albo dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego, albo odstąpić od Transakcji.
 13. Do każdej Transakcji, po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Transakcją, wystawiany jest księgowy dowód sprzedaży, a na życzenie Klienta zgłoszone przy dokonywaniu zakupu - faktura VAT, która przesłana zostanie Klientowi wraz z Towarem albo jako faktura elektroniczna na jego adres poczty elektronicznej.
 14. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przesyłką kurierską na podany przez Klienta adres lub – zgodnie z wyborem Klienta –do jednego z punktów odbioru przesyłek kurierskich w ramach sieci takich punktów odbioru utworzonej przez firmę kurierską obsługującą Sklep Internetowy, chyba że Klient wybrał opcję osobistego odbioru Towaru - wówczas Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru z salonu Royal Collection wskazanego w Zamówieniu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wiadomością poczty elektronicznej informacji o gotowości Towaru do odbioru. Postanowienie sekcji VI, ust. 5 zdanie 2 poniżej stosuje się odpowiednio.

VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

 1. Ceny Towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku zakupu za łączną kwotę wynoszącą co najmniej 199 zł, cena Towarów  zawiera koszty ich dostarczenia na adres Klienta lub do wybranego przez Klienta punktu odbioru przesyłek kurierskich w ramach sieci takich punktów odbioru utworzonej przez firmę kurierską obsługującą Sklep Internetowy (lista tych punktów znajduje się pod linkiem dostępnym na Stronie w zakładce : Formy dostawy i płatności). W pozostałych przypadkach – o ile Klient dokonując zakupu nie wybierze opcji osobistego odbioru - do kwoty Płatności automatycznie doliczona zostanie należność za dostarczenie Towarów na adres Klienta lub do wybranego przez Klienta punktu odbioru przesyłek kurierskich w wysokości wskazanej na Stronie (zakładka: Formy dostawy i płatności). Niezależnie od tego, w ilu transzach realizowane jest Zamówienie, należność za dostawę, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest tylko jedna.
 4. W przypadku, gdy Klient, który wybrał opcję dostawy przesyłką na wskazany adres lub do wybranego punktu odbioru przesyłek kurierskich, odmówi odbioru lub nie podejmie przesyłki z zamówionym Towarem, w wyniku czego przesyłka z Towarem zostanie zwrócona na adres Spółki (co nie dotyczy jednak sytuacji, o której mowa w sekcji X, ust. 1 poniżej), Spółka ponownie skieruje przesyłkę z Towarem – odpowiednio - na adres wskazany uprzednio przez Klienta lub do wybranego przez Klienta uprzednio punktu odbioru przesyłek kurierskich, a Klient zobowiązany będzie pokryć: (i) koszt zwrotu przesyłki do miejsca, z którego została wysłana naliczony przez firmę kurierską dokonującą dostawy i zwrotu, oraz (ii) koszt ponownego nadania przesyłki z Towarem na adres Klienta lub do punktu odbioru przesyłek kurierskich, oraz (w przypadku ponownego niepowodzenia w doręczeniu przesyłki z Towarem) (iii) koszt zwrotu powtórnej przesyłki do miejsca, z którego została wysłana naliczony przez firmę kurierską dokonującą dostawy i zwrotu. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, Spółka uprawniona będzie potrącić z należnością wpłaconą przez Klienta tytułem ceny zamówionego Towaru.
 5. Towar zwrócony do nadawcy (tj. Spółki) po nieskutecznym powtórnym wysłaniu przesyłki z Towarem na adres podany przez Klienta lub do punktu odbioru przesyłek kurierskich wybranego przez Klienta oczekiwał będzie na odbiór osobisty przez Klienta w salonie Royal Collection przez okres 3 dni roboczych, o czym Spółka poinformuje Klienta wiadomością poczty elektronicznej podając w niej również dokładny adres salonu. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Spółka uprawniona będzie odstąpić od Transakcji i zwrócić Klientowi zapłaconą cenę (pomniejszoną o koszty, o których mowa w ust. 4 powyżej), zaś Towar sprzedać na rzecz innego Klienta.

VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:
  1. płatność kartą za pośrednictwem serwisu internetowego Dotpay, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Dotpay;
  2. płatność „online" za pośrednictwem serwisu internetowego Dotpay z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez serwis Dotpay.
 2. Klient powinien dokonać Płatności w terminie 12 (dwunastu) godzin od złożenia Zamówienia. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zamówienie wygasa.
 3. Płatność uznaje się za dokonaną po autoryzowaniu Płatności przez Dotpay.

VIII. REKLAMACJE

 1. Spółka ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Klient ma prawo złożenia reklamacji na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych w ust. 2-10 poniżej. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są Towary sprzedawane przez Spółkę na podstawie umowy agencyjnej podmiotem odpowiedzialnym wobec Klienta z tytułu rękojmi jest Zleceniodawca, przy czym oświadczenia złożone przez Klienta w związku z wykonywaniem uprawnień wynikających z rękojmi, dotyczące Towaru sprzedanego przez Spółkę na podstawie umowy agencyjnej, uważa się za skuteczne także w przypadku, gdy ich adresatem jest Spółka.
 2. Niezależnie od tego, kto jest podmiotem odpowiedzialnym z tytułu rękojmi, Klient może złożyć reklamację Spółce, przesyłając zgłoszenie reklamacyjne pocztą elektroniczną na adres bok@royalcollection.pl.
 3. Klient może, jednakże nie musi, skorzystać w celu złożenia reklamacji z formularza reklamacyjnego Spółki (formularz reklamacji).
 4. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności opisać wadę Towaru oraz wskazać swoje żądanie przysługujące Klientowi na podstawie przepisów o rękojmi. Na wypadek, gdyby – w sytuacji, o której mowa w ust.11 poniżej – Spółka nie mogła spełnić niektórych żądań Klienta rekomenduje się Klientom, by zgłaszając reklamację określili również żądanie drugiego wyboru. Zakres żądań Klienta – zarówno pierwszego jak i drugiego wyboru - wymieniony został w formularzu reklamacyjnym.
 5. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Spółkę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Spółka sugeruje Klientowi skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w sekcji IX.
 6. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu przyśpieszenia procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji.
 7. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru na koszt Spółki (z uwzględnieniem dalszych ustępów)  do salonu sprzedaży Royal Collection w Galerii Mokotów, ul. Wołoska 12, 02 - 675 Warszawa (w żadnym wypadku nie na adres siedziby Spółki). Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony w stanie kompletnym i czystym.

71.    Co do zasady wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Spółki kosztami dostarczenia reklamowanego Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. Jednakże Spółka oferuje Klientom bezpłatną przesyłkę reklamowanego Towaru do Spółki, nawet gdy reklamacja została uznana za nieuzasadnioną, o ile nie jest ona w oczywisty sposób bezzasadna (np. dokonana w celu zwrotu Towaru na zasadach określonych w sekcji IX poniżej w sytuacji gdy upłynął już termin umożliwiający taki zwrot) i pod warunkiem skorzystania przez Klienta z tej bezpłatnej możliwości stosownie do zasad określonych w ust.73 poniżej (tzn. zgodnie z instrukcjami Spółki i przy wykorzystaniu firmy kurierskiej wskazanej przez Spółkę). W każdym innym przypadku kosztami dostarczenia Spółce reklamowanego Towaru – w przypadku nieuznania reklamacji - obciążony zostanie Klient.

72.    Z powyższego względu, o ile Klient nie zamierza skorzystać z opcji  opisanej szczegółowo w ust. 73 poniżej ani z możliwości osobistego dostarczenia reklamowanego towaru do salonu sprzedaży Royal Collection w Galerii Mokotów, ul. Wołoska 12, 02 - 675 Warszawa, to na wypadek nieuznania reklamacji Spółka rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanego Towaru najtańszą metodą tzn. zwykłą paczką pocztową (za potwierdzeniem nadania), przy czym Spółka informuje, iż ten sposób dostawy może być wolniejszy niż określony w ust. 73 poniżej, co spowoduje, że termin na rozpoznanie reklamacji, o którym mowa w ust. 8 poniżej, zacznie biec później. Termin ten zacznie biec później również w przypadku nadania przesyłki na adres inny niż adres salonu sprzedaży Royal Collection w Galerii Mokotów, ul. Wołoska 12, 02 - 675 Warszawa.

73. W celu skorzystania z możliwości bezpłatnego dla Klienta przesłania reklamowanego Towaru na adres salonu Royal Collection, z którego Klient otrzymał reklamowany Towar, Klient powinien wyrazić taką wolę: (i) przy składaniu reklamacji w sposób określony w ust.2 i 3 powyżej (w szczególności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w formularzu reklamacyjnym) albo (ii) już po złożeniu reklamacji a przed samodzielnym dostarczeniem reklamowanego Towaru do salonu sprzedaży Royal Collection w Galerii Mokotów, ul. Wołoska 12, 02 - 675 Warszawa – kontaktując się ze Spółką przy użyciu danych kontaktowych do szybkiego kontaktu podanych w nagłówku Regulaminu. Następnie Klient powinien postępować ściśle według instrukcji otrzymanych od Spółki.

 1. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji w sposób umożliwiający Spółce zapoznanie się z żądaniem Klienta i dokonanie weryfikacji zasadności tego żądania (co będzie możliwe na podstawie informacji wymaganych treścią formularza reklamacyjnego oraz po zbadaniu wadliwego Towaru).
 2. W przypadku dokonania wymiany Towaru na nowy, wolny od wad, Towar ten zostanie doręczony Klientowi na koszt Spółki, zaś w przypadku wykonania naprawy Towaru lub uznania roszczenia Klienta o obniżenie ceny Towaru, reklamowany Towar zostanie zwrócony Klientowi na koszt Spółki.
 3. W przypadku uznania roszczenia o odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny zwrot odpowiednio ceny lub kwoty, o którą cena została obniżona, dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4.  W przypadkach określonych przepisem art.561 kodeksu cywilnego Spółka uprawniona jest odmówić wymiany Towaru na nowy lub dokonania jego naprawy, w szczególności w sytuacji gdy jest to obiektywnie niemożliwe. W takim przypadku Klientowi przysługiwać będą do wyboru pozostałe żądania reklamacyjne, o których mowa w ust.4 powyżej.
 5. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną reklamowany Towar zostanie zwrócony Klientowi zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta przy zgłaszaniu reklamacji. Jeżeli Klient nie dokonał takiego wyboru, Spółka uprawniona będzie przesłać Klientowi reklamowany Towar przesyłką kurierską na koszt Spółki.
 6. W przypadku:
 • wyboru przez Klienta opcji odbioru reklamowanego Towaru z salonu Royal Collection zgodnie z postanowieniami akapitu poprzedzającego, a także
 • odmowy przyjęcia przez Klienta (lub niepodjęcia przez Klienta) przesyłki zawierającej reklamowany Towar (w tym Towar naprawiony, Towar wymieniony lub Towar, co do którego odmówiono uznania reklamacji),

reklamowany Towar będzie nieodpłatnie przechowywany przez Spółkę przez 60 dni od daty poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji (co dotyczy pierwszej sytuacji opisanej powyżej, względnie (w przypadkach opisanych w drugiej sytuacji powyżej) przez 60 dni od daty odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta (lub odpowiednio od daty upływu terminu odbioru przesyłki wyznaczonego przez doręczyciela), w celu jego wydania Klientowi.

 1. Klient upoważnia Spółkę, by po upływie powyższego okresu przechowania Spółka skorzystała wedle swojego swobodnego wyboru z następujących możliwości zagospodarowania Towaru:
 • odpłatne przechowywanie Towaru w zamian za wynagrodzenie w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote) dziennie powiększone o należny podatek VAT, na zasadzie art. 835-845 Kodeksu Cywilnego;
 • złożenie Towaru do depozytu sądowego na koszt Klienta na zasadzie art. 486 §1 Kodeksu Cywilnego;
 • komisyjne zniszczenie Towaru;
 • przekazanie Towaru na cele charytatywne.
 1. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia na kupującego niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających sprzedawcy:
 • uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem towaru;
 • uszkodzeń mechanicznych towaru;
 • uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem towaru, w szczególności (w przypadku towarów odzieżowych) złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem. Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru.
 1. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

IX. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Spółka informuje, że na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Transakcji, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej w ust. 10, składając w terminie 14 (słownie: czternastu) dni stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (tj. Transakcji). Oświadczenie to powinno zostać złożone sprzedawcy tzn. odpowiednio Spółce lub - w przypadku Towarów sprzedanych przez Spółkę na podstawie umowy agencyjnej - Zleceniodawcy, przy czym złożone przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od zakupu Towaru sprzedanego przez Spółkę na podstawie umowy agencyjnej uważa się za skuteczne także w przypadku, gdy jego adresatem jest Spółka. Na mocy art. 38a ustawy o prawach konsumenta dla Transakcji dokonanych począwszy od dnia 01.01.2021 r. uprawnienie do zwrotu Towaru, o którym mowa w niniejszej sekcji, przysługuje na tych samych zasadach co konsumentowi również tzw. jednoosobowemu przedsiębiorcy tj. osobie fizycznej dokonującej Transakcji bezpośrednio związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, o ile Transakcja ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 (czternastu dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może, ale nie musi, skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta albo z formularza dostępnego na Stronie ( formularz zwrotu ).
 3. W celu usprawnienia procedury zwrotu Towaru i przyspieszenia zwrotu na rzecz Klienta równowartości zapłaconej przez Klienta ceny Towaru Klient odstępujący od umowy proszony jest o zwrotne przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza odstąpienia (dostarczonego mu wraz z Towarem) razem ze zwracanym Towarem - patrz ust. 9 poniżej.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Transakcji rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W razie odstąpienia od Transakcji, Transakcja jest uważana za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Spółka przyjęła Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.
 6. Wszelkie dokonane przez Klienta płatności zostaną zwrócone Klientowi niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Spółkę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 7. Jeżeli Spółka nie zaproponowała, że sama odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 9. Klient korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej, ma obowiązek zwrócić Towar Spółce do salonu sprzedaży Royal Collection w Galerii Mokotów, ul. Wołoska 12, 02 - 675 Warszawa ( w żadnym wypadku nie na adres siedziby Spółki) lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Spółka oferuje Klientowi następujący - bezpłatny dla Klienta - sposób zwrotu Towaru przesyłką kurierską:

a) jeżeli Klient dokonał zakupu zwracanego Towaru poprzez własne konto w Sklepie Internetowym powinien on zalogować się na to konto i w sekcji "Zwroty" pobrać dane umożliwiające mu zamówienie kuriera na koszt Spółki;

b) jeżeli Klient dokonał zakupu jako Klient niezarejestrowany ("gość") powinien on zadzwonić na numer Biura Obsługi Klienta (podany m.in. na wstępie niniejszego Regulaminu), gdzie uzyska informacje umożliwiające mu zamówienie kuriera na koszt Spółki. 

 1. W przypadku odstąpienia od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru przesyłką kurierską nadaną w sposób zgodny z ust. 9 litera a) lub b) powyżej ponosi Spółka. W każdym innym przypadku wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta, w związku z czym jeżeli Klient prześle Spółce Towar przesyłką za pobraniem, Spółka obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.
 2. Towar nie powinien nosić śladów używania, powinien być czysty, z oryginalnie mocowanymi metkami i plombą zabezpieczającą, pozbawiony zapachu np. kremów, perfum czy tytoniu pod rygorem określonym w kolejnym zdaniu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. W chwili odstąpienia przez Klienta od Transakcji wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Spółkę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Spółką. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 10 powyżej.
 4. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Spółka informuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od Transakcji.
 5. Z zastrzeżeniem wyjątku określonego w ostatnim zdaniu ust. 1 powyżej prawo odstąpienia od Transakcji, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez przedsiębiorców, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, w ramach i na potrzeby tej działalności ani inne podmioty niebędące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku chęci osobistego zwrotu Towaru Klient może dostarczyć go osobiście do salonu sprzedaży Royal Collection w Galerii Mokotów, ul. Wołoska 12, 02 - 675 Warszawa, w żadnym wypadku jednak nie do siedziby Spółki.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zaleca się, by w przypadku dostawy zamówionego Towaru przez doręczyciela (zarówno w opcji dostawy na adres wskazany przez Klienta jak i w opcji odstawy do wybranego przez Klienta punktu odbioru przesyłek kurierskich) Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Spółkę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 2. Przy osobistym odbiorze zamówionego Towaru pracownik salonu Royal Collection ma prawo zweryfikować tożsamość osoby dokonującej odbioru. Fakt odebrania Towaru powinien zostać potwierdzony przez osobę dokonującą odbioru Towaru poprzez pokwitowanie dokonane na formularzu przedstawionym przez pracownika salonu Royal Collection wydającego Towar.
 3. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
 • uzyskania bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 369]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45, ust. 1, pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów);
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1930]);
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej);
 • od momentu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego odpowiednich przepisów - wniesienia skargi za pośrednictwem platformy ODR (Online Dispute Resolution) służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących umów zawieranych w Internecie między konsumentami a przedsiębiorcami znajdującej się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ (podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 18.06.2013 r. L165/1]).
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Spółce przysługuje prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w szczególności zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na treść regulaminu, zmian w sposobie funkcjonowania Sklepu Internetowego, zmiany danych Spółki. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie powiadomiony o wprowadzonych zmianach z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie wiadomości na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Ponadto Klient przy zalogowaniu lub zarejestrowaniu konta na Stronie mających miejsce po zmianie regulaminu zostanie ponownie poinformowany o zmianach i poproszony o zaakceptowanie wprowadzonych zmian.
 3. Nadto Spółka zamieści informacje o zmianie regulaminu w sposób widoczny na Stronie.
 4. Zmiany regulaminu nie mają żadnego wpływu na uprzednio zawarte Transakcje, które będą podlegać realizacji na zasadach obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 5. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 06.02.2021 roku.

Pliki do pobrania:

 1. Formularz zwrotu - POBIERZ.
 2. Formularz reklamacji - POBIERZ.
 3. Wyciąg z przepisów Kodeksu Cywilnego zawierający przepisy dotyczące rękojmi - POBIERZ.